Invitation to 70th Birthday Celebration

Full Sized Image from Item: Invitation to 70th Birthday Celebration